Hypnotherapie Gaby

Hypnotherapie Gaby

Behandelovereenkomst

Afspraken en praktische informatie met betrekking tot de werkwijze met directe hypnose:

• Aan elke behandeling met hypnose gaat een voor gesprek aan vooraf, zodat de cliënt op de hoogte
is van de te verwachte hypnosesessie en de eventuele effecten tijdens en na de behandeling.
• De cliënt verplicht zich om alle informatie te verstrekken aan de behandelaar die nodig zijn om de
behandeling goed te kunnen uitvoeren. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het
achterhouden van deze belangrijke informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of
overige behandelaars, zijn de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf.
• De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals op de website vermeld. Deze staande voor het
intakegesprek en de behandeling. Deze kosten dienen ter plaatse na behandeling direct te worden
voldaan middels pinbetaling of contant.
• Afspraken die niet worden nagekomen of niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden
conform algemene voorwaarden en in deze overeenkomst vermeld in rekening gebracht.
• De behandelaar verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de
Nederlandse wetgeving.
• Cliënt heeft ten alle tijden recht op inzage in het eigen dossier.
• De behandelaar mag zonder toestemming van de cliënt geen behandeling verrichten. Met het
invullen en ondertekenen van deze overeenkomst geeft de cliënt hiermee toestemming.
• Wanneer een cliënt nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, mag er alleen hypnose plaatsvinden
met een ondertekende behandelovereenkomst door beide ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
• Beëindiging van de behandeling kan ten alle met wederzijds goedvinden geschieden.
• Indien de cliënt de voorzetting van het behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder
eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject beëindigen.
• Cliënt kan geen rechten ontlenen aan resultaten die voortvloeien uit de behandeling en is op
de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen van de behandelvorm directe hypnose. De
behandelaar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel uitblijven van resultaten of,
hoe ondenkbaar ook, voor de negatieve gevolgen die voortvloeien uit deze werkwijze.
• Voor eventuele klachten kan een cliënt terecht bij het CAT*, maar aan te raden is om eerst het
gesprek met de behandelaar aan te gaan.
• Directe hypnose is niet geschikt om een medische diagnose te stellen of om ziektes te behandelen.
Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren niet in plaats van.
Daarom wordt het op prijs gesteld dat de huisarts of medisch specialist op de hoogte wordt gesteld
van de klachten en het voornemen om directe hypnose complementair toe te passen.
• Ongeneeslijke ziektes kunnen met directe hypnose niet worden weggenomen. De behandelingen
kunnen wel een positieve ondersteuning bieden van de gezondheid en het wel bevinden van de
cliënt.
• Voorgeschreven medicatie mogen nooit zonder overleg met een huisarts of medisch specialist
verandert of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt
contact op te nemen met huisarts of medisch specialist.
• De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid.
• Algemene voorwaarden kunt u op mijn website www.hypnotherapiegaby.nl vinden en daar
eventueel downloaden.

*Collectieve alternatieve therapeuten vereniging.

Scroll naar top